Registrácia na podujatie SOS PRÍRODE

Ak ste sa zaregistrovali a neprišiel Vám informačný e-mail, odporúčam:

 • pozrieť do spam zložky,
 • pridať email web@projektactivelife.sk medzi Vaše kontakty.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma. Do správy napíšte na aký beh/aktivitu ste sa registrovali.

Active life priatelia a priaznivci,

po úspešných charitatívnych projektoch Charity run week – Pre deti z onkológie a ART RUN – Beh pre Majka, kde sa nám podarilo VĎAKA VÁM vyzbierať celkovo 9 125 EUR pre detskú onkológiu v Košiciach a Majka Leška, pokračujeme k novej VÝZVE!

Projektom SOS PRÍRODE chceme vyzbierať čo najviac odpadu okolo nás, aby sme urobili tento svet krajším.

Všetkým nám záleží  na prírode okolo nás. Behom, či prechádzkami v našom okolí však prichádzame na to, že stále máme okolo seba ľudí, ktorí prírodu znečisťujú. Cieľom je  skrášliť okolie a zmierniť dopady znečistenia. VÝZVA bude určite motivačná aj pre vašu rodinu, či blízke okolie. A nielen kvôli medaile, ktorú môžete svojou aktivitou získať.

Aktivitu viete vykonať pred, počas, či po vašom klasickom tréningu - beh – bike - prechádzka. Nejde o to, aké množstvo odpadkov vyzbierate, ale to, že priložíte ruku k dielu.

22. apríl je Deň zeme, no my našu aktivitu spúšťame už teraz, nakoľko sa príroda začína prebúdzať po zimnom spánku. Ideme jej, no hlavne nám ľuďom, pomôcť vyčistiť si okolitý svet.

Každý zapojený do toho projektu získa originálnu kovovú medailu a malú Active life pamiatku, ktoré budeme rozposielať v mesiaci máj.

GARANTOVANÝCH MÁME 500 MEDAILÍ a projekt bude otvorený dovtedy, pokiaľ sa medaile neminú.

Registrácia je otvorená do konca apríla, resp. do počtu 500 zapojených.

Štartovné 5 €, v cene štartovného kovová medaila a nálepka. Členovia Active life teamu aj vitamíny!

Fotky z čistenia prírody uverejnite v udalosti podujatia SOS PRÍRODE - aby sme ich vedeli dohľadať a uznať vašu aktivitu a samozrejme motivačne nahoďte aj do facebookovej skupiny Active life skupina s označením #SOSprirode, aby ste motivovali k tejto peknej aktivite aj ďalších.
V udalosti budú všetky na jednom mieste. ĎAKUJEME

EXTRA ODMENA!
Pre 10  najaktívnejších, ako aj ľudí, ktorí vyzbierajú najviac odpadu a budú zapojení, bude EXTRA Active life odmena!

Podujatie v skratke:

 • Zaregistruj sa a vyplať štartovné 5 €.
 • Vyzbieraj odpad kedykoľvek a kdekoľvek vo svojom okolí/prírode.
 • Nahoď fotku počas alebo po tvojej aktivite SOS PRÍRODE do udalosti podujatia alebo do skupiny Active life skupina a označ #SOSprirode.
 • Čakaj v pošte pamätnú medailu a malý Active life darček, ktorý ti bude pripomínať túto ušľachtilú aktivitu.
 • Členovia Active life teamu dostanú okrem vyššie uvedeného aj vitamíny.
 • Medaila je garantovaná pre prvých 500 vyplatených, dovtedy bude otvorený aj projekt SOS PRÍRODE.

Tešíme sa na vás, ako aj na vaše činy!

Buďme lepší, buďme aktívnejší, motivujme ľudí okolo nás!

Active life – PRIDAJ SA K NÁM!

Hlavným parterom projektu je spoločnosť EXIsport

Partneri: Nemocnica AGEL Košice – Šaca, reklamná agentúra Willcom.sk

Pozorne si prekontrolujte, či ste zadali správny e-mail.
Adresa je nutná pre doručenie balíka

Charity run tour 2020 – DOPREDAJ MEDAILÍ

Ak ti chýba nejaká medaila do minuloročnej série, vieš si ju vybehať a doobjednať v cene 1 medaila 4 €.

Peniažky získané z dopredaja budú určené pre činnosť Active life.

Podmienky podujatia

Prihlásením sa na projekt dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovo-komunitnom podujatí SOS PRÍRODE podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať projekt "SOS PRÍRODE". Beriem na vedomie, že sa projektu zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

Zrušiť
SOS PRÍRODE
Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií