Registrácia na podujatie Marelli BEH V ZOO 2021

Ak ste sa zaregistrovali a neprišiel Vám informačný e-mail, odporúčam:

 • pozrieť do spam zložky,
 • pridať email web@projektactivelife.sk medzi Vaše kontakty.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma. Do správy napíšte na aký beh/aktivitu ste sa registrovali.

Marelli beh v ZOO bol stále o prekonaní samého seba, no i pomoci ZOO Košice. Nielen zo vstupného, ale minulého roku sa nám podarilo vyzbierať a odovzdať aj darovací šek v hodnote 2012 €.

Každý zapojený do toho projektu získa originálnu kovovú medailu a vitamíny, ktoré mu pošleme po odbehnutí a skončení projektu na adresu zadanú pri registrácii.

Každý, kto si odbehne trať v ZOO a odfotí sa pri banneri pri vstupnej bráne získava okrem už spomínanej magnetky ( info v časti www.behvzoo.sk / NOVINKY )  aj kvalitné celopotlačené rúško Active life.

Registrácia je spustená už teraz, no termín samotného podujatia Marelli BEH V ZOO 2021 VIRTUAL bude prebiehať v termíne 5. 9. – 30. 9. 2021.
Registrácia je možná do posledného dňa za symbolickú cenu 7 EUR, resp. ľubovoľnú vyššiu čiastku. Komplet celý výťažok z podujatia bude venovaný pre ZOO Košice!

Fotky z Behu s úsmevom nahadzuj do facebookovej skupiny Active life skupina  s označením #marellibehvzoo #activelifepridajsaknam . V prípade, ak nemáš facebook, tak nám ich pošli na mail info@projektactivelife.sk Zo zozbieraných fotiek následne urobíme album na facebookovej stránke Active life.

Podujatie v skratke:

 • Ideme spolu pomáhať ZOO Košice.
 • Zaregistruj sa a vyplať štartovné 7 €, resp. akúkoľvek vyššiu sumu na transparentný účet Active life
 • Odbehni v termíne 5. 9.  – 30. 9. 2021 kdekoľvek a koľkokoľvek.
 • Každý, kto si sám odbehne trať v ZOO a odfotí sa pri banneri pri vstupnej bráne získava okrem už spomínanej magnetky ( info v časti NOVINKY )  aj kvalitné celopotlačené rúško Active life.
 • Nahoď fotku pred, počas alebo po tvojej aktivite Marelli BEH V ZOO 2021 do skupiny Active life skupina a označ #marellibehvzoo #activelifepridajsaknam, prípadne nám ju pošli na mail info@projektactivelife.sk
 • Pošleme ti poštou pamätnú medailu a vitamíny.
 • Medaila je zo série Charity run tour 2021.
 • Medaila je GARANTOVANÁ pre prvých 300 vyplatených!
 • Komplet výťažok zo štartovného bude venovaný pre organizáciu ZOO Košice.

ĎAKUJEME, že si s nami aj v tomto náročnom období a že pomáhaš tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Podujatie sa koná v spolupráci a za podpory spoločnosti Marelli.

Pozorne si prekontrolujte, či ste zadali správny e-mail.
Adresa je nutná pre doručenie balíka
Nerozlišujeme malé a veľké písmena

Podmienky podujatia

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať trať pretekov "Marelli BEH V ZOO 2021". Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

Zrušiť
Marelli BEH V ZOO 2021
Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií