Registrácia na podujatie Magna HILL RACE 2021

Ak ste sa zaregistrovali a neprišiel Vám informačný e-mail, odporúčam:

 • pozrieť do spam zložky,
 • pridať email web@projektactivelife.sk medzi Vaše kontakty.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma. Do správy napíšte na aký beh/aktivitu ste sa registrovali.

Active life priatelia a priaznivci,

CHARITY RUN TOUR 2021 pokračuje ďalej projektom s názvom Magna HILL RACE 2021! Vďaka vám sa nám tento rok podarilo vyzbierať a prerozdeliť na charitu už parádnu sumu 17 716,5 EUR!

ĎAKUJEME, ŽE S NAMI POMÁHATE!

Prinášame vám v poradí 6. virtuálny beh, ktorý bude opäť charitatívny. Komplet výťažok z tohto podujatia bude venovaný neziskovej organizácii MALENKA. Tá vznikla v roku 2018 pri Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny DFN Košice. Jej cieľom je finančne pomáhať v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti o predčasne narodené a kriticky choré deti hospitalizované na tomto oddelení. Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny DFN Košice ročne hospitalizuje cca 350 kriticky chorých novorodencov z celého Košického a Prešovského kraja. 

Každý zapojený do toho projektu získa originálnu kovovú medailu a vitamíny, ktoré mu pošleme po odbehnutí na adresu zadanú pri registrácii. Členovia Active life teamu dostanú maličkosť navyše. Registráciu do nášho teamu nájdeš tu: https://registracia.projektactivelife.sk/pridaj-sa-k-nam/default

Registrácia bude spustená už teraz, no termín samotného podujatia Magna HILL RACE 2021 bude prebiehať v termíne 16. – 31. 10. 2021.
Registrácia je možná do posledného dňa za symbolickú cenu 7 EUR, resp. akúkoľvek vyššiu sumu. Úhrada je na transparentný účet, všetky peniaze zo štartovného budú odovzdané na vyššie uvedený účel.

Nakoľko sa Magna HILL RACE odohrával v krásnom prostredí Zlatej Idky, kde sme zdolávali Kojšovskú hoľu, najvyšší vrh v okolí, tak by to nemal byť beh po rovinke.

Podmienkou je zdolanie akéhokoľvek kopca/kopčeka/vrchu. Budeme radi, ak zdoláte hocijaký kopec/horu vo vašom okolí a pochválite sa výhľadom.

 

3 muži a 3 ženy s najvyšším prevýšením dostanú PAMÄTNÚ TROFEJ od reklamnej agentúry Willcom.sk

Každý, kto počas podujatia Magna HILL RACE 2021 zozbiera cestou nejaký odpad a zašle nám fotku, získa navyše aj darček od spoločnosti Magna! Spolu pomáhame prírode!

 

Aby sme ti zarátali aktivitu, nahraj fotku cez link NAHRAJ FOTKU. Následne urobíme z fotiek album na facebooku.

 

Nezabudni sa pochváliť aj na sociálnych sieťach:

Facebook Active life skupina a označ @activelife #magnahillrace #ajjazbieramiwattypreactivelifeteam

Instagram - @activelife_komunita #magnahillrace #activelifepridajsaknam

Podujatie v skratke:

 • Ideme spolu pomáhať predčasne narodeným detičkám
 • Zaregistruj sa a vyplať štartovné 7 €, resp. ľubovoľnú sumu
 • Zdolaj kopec/kopček v tvojom okolí v termíne 16. – 31. 10. 2021
 • NAHRAJ FOTKU pred, počas alebo po tvojej aktivite Magna HILL RACE 2021 a do skupiny Active life skupina
 • Pošleme ti poštou pamätnú medailu a vitamíny
 • Medaila je zo série Charity run tour 2021
 • Komplet výťažok z podujatia bude venovaný neziskovej organizácii Malenka

ĎAKUJEME, že ste s nami aj v tomto náročnom období a že pomáhate tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Podujatie sa koná v spolupráci so spoločnosťou Magna.

Pozorne si prekontrolujte, či ste zadali správny e-mail.
Adresa je nutná pre doručenie balíka
Nerozlišujeme malé a veľké písmena

Podmienky podujatia

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať trať pretekov "Magna HILL RACE 2021". Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

Zrušiť
Magna HILL RACE 2021
Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií