Registrácia na podujatie ART RUN – Pre Huga a Artura

Ak ste sa zaregistrovali a neprišiel Vám informačný e-mail, odporúčam:

 • pozrieť do spam zložky,
 • pridať email web@projektactivelife.sk medzi Vaše kontakty.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma. Do správy napíšte na aký beh/aktivitu ste sa registrovali.

Active life priatelia a priaznivci,

po úspešnom štarte tohtoročného Charity run tour 2022, kedy sme si spoločne odbehli behy Pre deti z onkológie a Susedská pomoc Ukrajine, kde sa nám podarilo spoločnými silami vyzbierať celkovo 9 774,78 EUR pre detskú onkológiu a deťom z vojnou postihnutej Ukrajiny, pokračujeme v pomoci pre iných!

Tretím z tohtoročnej série CHARITY RUN TOUR bude podujatie s názvom ART RUN – Pre Huga a Artura.

Chalani, Hugo a Artur, sa narodili skôr, v 28.týždni tehotenstva. Čo sa stalo, to nikto nevie. Po mesiaci v inkubátore na JISke prišla lekárka oznámiť rodičom, že to s chalanmi nebudú mať také jednoduché ako dúfali… Všetko im ide o dosť pomalšie ako ich rovesníkom a všetko sa musia naučiť a natrénovať. Iba málo čo vedia prirodzene sami od seba. Tak si teda pobudli v nemocnici ešte mesiac a pobrali sa domov. Od toho dňa cvičia a cvičia a cvičia. A pomaly sa rozbiehajú. Hugovi to ide trochu rýchlejšie, Arturkovi pomalšie. To koľko toho už absolvovali v roku 2021, si môžete prečítať na tejto stránke. To, čo všetko ich ešte len čaká, netušia v tejto chvíli ešte ani oni sami. 

Podujatie odštartujeme 27. 6. 2022 a zabehnúť si budete môcť počas celých dvoch týždňov, teda do 10. 7. 2022. To je deň, kedy Hugo a Artur oslávia svoje 2. narodeniny. :) 

Tento beh sa dá zabehnúť virtuálne, kdekoľvek na svete, no symbolicky si spolu zabehneme 10. 7. 2022 a vyštartujeme spred Biznis centra Tesla, na Moldavskej ulici o 17.00 hod.! 

Každý zapojený do toho projektu získa originálnu kovovú medailu a motivačný darček, ktoré mu pošleme po odbehnutí na adresu zadanú pri registrácii. Registrácia je možná do posledného dňa, za symbolickú cenu min. 9 EUR, resp. 8 EUR pre členov Active life teamu. Nakoľko sa jedná o charitatívny projekt, kde budeme komplet výťažok odovzdaný Arturovi a Hugovi, tak je možné poslať ľubovoľnú vyššiu sumu na náš transparentný účet.

Poteší nás, ak budete fotky/trasy z behu uverejňovať v udalosti podujatia ART RUN alebo vo facebookovej skupine Active life skupina s označením #ARTrun. Zo zozbieraných fotiek následne urobíme album na facebookovej stránke Active life.

EXTRA ODMENA!

Pretože beh je umenie, umenie vytvoriť na mape krásne symboly.

20 najkrajších výtvorov /aktivitu zaznamenanú na mape/ odmeníme Active life okuliarmi!

Tešíme sa na kreativitu - zaujímavé abstrakty či obrázky - vašich behov či chôdze. Fantázii sa medze nekladú.

 

Podujatie v skratke:

 • Zaregistruj sa a vyplať štartovné 9 €, resp. 8 € členovia Active life.
 • Odbehni v termíne 27. 6. – 10. 7. 2022 kdekoľvek a koľkokoľvek.
 • Nahoď fotku pred, počas alebo po tvojej aktivite ART RUN na udalosť podujatia alebo do skupiny Active life skupina a označ #ARTrun.
 • Čakaj v pošte pamätnú medailu a malý motivačný Active life darček.
 • Namaľuj svojim pohybom obrázok a získaj pozornosť navyše!
 • Medaila je zo série CHARITY RUN TOUR 2022.
 • Komplet štartovné bude venované Arturovi a Hugovi.
 • Medaila je garantovaná pre prvých 500 vyplatených.

ĎAKUJEME, že ste s nami a pomáhate tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

 

Partneri:

# Nemocnica AGEL Košice – Šaca

# EXIsport

# Reklamná agentúra Willcom

Pozorne si prekontrolujte, či ste zadali správny e-mail.
Adresa je nutná pre doručenie balíka

Podmienky podujatia

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať trať pretekov "ART RUN – Pre Huga a Artura". Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

Zrušiť
ART RUN – Pre Huga a Artura
Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií