Registrácia na podujatie Magna HILL RACE 2022

Ak ste sa zaregistrovali a neprišiel Vám informačný e-mail, odporúčam:

  • pozrieť do spam zložky,
  • pridať email web@projektactivelife.sk medzi Vaše kontakty.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma. Do správy napíšte na aký beh/aktivitu ste sa registrovali.

Active life priatelia a priaznivci,

tvoríme pre vás už 9 rokov a prestať nechceme ani na jeseň. 5 podujatí zo série CHARITY RUN TOUR 2022 máme úspešne za nami – Pre deti z onkológie, Susedská pomoc Ukrajine, ART run, Beh s úsmevom a Marelli Beh v ZOO. Vďaka nim sa nám podarilo vyzbierať a prerozdeliť sumu 21 068 € na charitu!

ZATO VÁM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!

Teraz vám prinášame v poradí 6. beh zo zberateľskej série. Výťažok z neho bude venovaný 11-ročnému Šimonkovi Vaškovi, ktorý kvôli zákernej chorobe oslepol a život sa mu zmenil na ruby. Jeho príbeh vám ešte predstavíme bližšie.

Podujatie Magna HILL RACE 2022 sa pobeží 9. 10. 2022, so štartom o 10:00 v Zlatej Idke.
Spoločne zdoláme najvyšší vrch v okolí Košíc – Kojšovskú hoľu – 1 246 m.n.m.
Možnosti zapojenia – beh, bike, prechádzka.
Vyhodnocovať budeme:
- prvých 3 mužov a prvé 3 ženy v kategórii BEH.
- prvých 3 mužov a prvé 3 ženy v kategórii BIKE.

Nakoľko je podujatie zo série CHARITY RUN TOUR, bude sa dať zabehnúť aj VIRTUÁLNE. Stačí ak zdoláte hocijaký kopček, kopec, vrchol vo vašom okolí.
Vyhodnocovať budeme:
- 3 mužov a prvé 3 ženy, BEH s najvyšším prevýšením pri jednej neprerušovanej aktivite.
- 3 mužov a prvé 3 ženy, BIKE s najvyšším prevýšením pri jednej neprerušovanej aktivite.
Vyhodnocovať budeme len aktivity nahrané cez stránku www.projektactivelife.sk

Online registrácia na Magna HILL RACE na Kojšovku, ktorý pobežíme spoločne, bude prebiehať do 5. 10. Dovtedy musí byť urobená úhrada, pripísaná na náš účet najneskôr do 6. 10. 2022. Po tomto termíne sa bude dať zapojiť len virtuálne, alebo na mieste za zvýšené štartovné. Po tomto termíne nebudeme akceptovať zvýhodnenú cenu.

Registrácia na virtuálny pretek bude možná do posledného dňa, teda do 9. 10. 2022.
Minimálne štartovné:
10 € / dospelý online / na mieste 15 €
9 € / člen Active life teamu online / na mieste 15 €
7 € / dieťa do 15 rokov online / na mieste 10 €
8 € / VIRTUÁLNY BEH
Úhrada bude vykonávaná na transparentný účet, komplet výťažok bude venovaný pre Šimonka, preto píšeme o minimálnej sume. Venovať môžete aj vyššiu sumu.

V cene štartovného:
- PRETEK NA KOJŠOVSKÚ HOĽU – úschovňa a možnosť vyvezenia osobných vecí k chate Erika, guľáš, teplý čaj, medaila zo série CHARITY RUN TOUR (garantované pre prvých 400 vyplatených)
- VIRTUÁLNY BEH – medaila, nálepka, poštovné

Fotky/trasy z behu uverejňujte vo facebookovej skupine Active life skupina  s označením #magnahillrace a nahrávajte cez formulár
Vyhodnocovať a nahadzovať do nášho albumu budeme len fotky nahraté cez formulár!
Zo zozbieraných fotiek následne urobíme album na facebookovej stránke Active life.

Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Magna

Partneri:
# EXIsport
# Nemocnica AGEL Košice – Šaca
# Košický samosprávny kraj

Pozorne si prekontrolujte, či ste zadali správny e-mail.
Nerozlišujeme malé a veľké písmena

Podmienky podujatia

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať trať pretekov "Magna HILL RACE 2022". Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

  • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
  • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
  • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
  • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
  • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona, odvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

Zrušiť
Magna HILL RACE 2022
Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií