Stanovy

Active life team,
o.z. podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Základné ustanovenia 1.

 1. Názov občianskeho združenia je Active life team, o.z. (ďalej v texte aj ako „športový klub“).
 2. Sídlom občianskeho združenia je: Klimkovičova 15, 040 23 Košice- Sídlisko KVP.
 3. Active life team, o.z. je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov s právnou subjektivitou, združujúcou svojich členov za účelom dosahovania cieľov stanovených v týchto stanovách.
 4. Active life team, o.z. je športovou organizáciou podľa §8 ods.1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len „ZoŠ“), konkrétne športovým klubom podľa §15 ZoŠ.
 5. Active life team, o.z. je dobrovoľným, nepolitickým, otvoreným, samostatným, nezávislým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch na území Slovenskej republiky, ale aj mimo územia Slovenskej republiky.
 6. Active life team, o.z. môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, resp. sa môže združovať do iných foriem združení za účelom riešenia, presadzovania a obhajovania spoločných záujmov a potrieb.
 7. Active life team, o.z. sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II.
Účel vzniku, ciele a činnosť združenia

 1. Active life team, o.z. bolo založené za účelom dobrovoľného združovania fyzických a prípadne aj právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej činnosti na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v postavení športového klubu.
 2. Cieľom a záujmom združenia je podporovať záujmy, záľuby, potreby, športovú činnosť (nielen, avšak najmä atletickú a bežeckú) a zdravý životný štýl, spojený s pohybom členov športového klubu, ako aj iných priaznivcov v oblasti športu, vrátane rozvoja pohybových schopností u detí, a to na amatérskej i profesionálnej úrovni, zúčastňovať sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Active life team, o.z. má záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a pretekárskych potrieb svojich členov a verejnosti.
 3. Active life team, o.z. má záujem svoje ciele dosahovať:
  1. organizáciou a podporou voľnočasových aktivít, bežeckých, atletických a iných športových podujatí, súťaží a iných akcií zameraných na podporu zdravého životného štýlu obyvateľstva, motiváciou k športovej činnosti formou tréningov, spoločných výletov, besied, skupinových tréningov a sústredení v Slovenskej republike i v zahraničí,
  2. organizáciou kondičnej bežeckej, atletickej a inej športovej prípravy,
  3. organizáciou a podporou podujatí, voľnočasových aktivít a súťaží, zameraných na rozvoj pohybových schopností u detí,
  4. realizáciou tréningového procesu všetkých kategórií športovcov športového klubu, prevenciou nežiaducich spoločenských javov, podporou zdravého životného štýlu, výmenou odborných skúseností a podporou svojich členov pri účasti na športových podujatiach a súťažiach,
  5. organizáciou a spoluprácou pri charitatívnych a vzdelávacích akciách,
  6. spoluprácou s inými športovými oddielmi a klubmi, alebo občianskymi združeniami,
  7. vykonávaním všetkých činností súvisiacich s organizáciou, realizáciou a podporou športových, charitatívnych a vzdelávacích podujatí,
  8. získavaním prostriedkov na zabezpečenie činnosti klubu, ich spravodlivým rozdeľovaním pre naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov,
  9. zlepšovaním úrovne rôznych druhov športov,
  10. zabezpečovaním všeobecne prospešných služieb, a to najmä doplnkovým vzdelávaním detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež a zlepšovania telovýchovnej gramotnosti detí a mládeže,
  11. zastupovaním, rešpektovaním a udržiavaním športových vzťahov a záujmov Active life team, o.z. v Slovenskej republike i na medzinárodnej úrovni,
  12. vytváraním podmienok pre spoluprácu s predškolskými zariadeniami a základnými školami v rámci telesnej výchovy a mimoškolských aktivít,
  13. podporou osvetovej a edukačnej činnosti v športovej oblasti, šírením informácií, vydávaním propagačných materiálov, komunikáciou s verejnosťou a s masmédiami v športovej oblasti,
  14. podporou projektov, ktoré súvisia s cieľmi Active life team, o.z., zabezpečením koordinácie aktivít a činností členov Active life team, o.z.,
  15. vytváraním technických, organizačných a materiálnych podmienok pre dosahovanie cieľov Active life team, o.z., vrátane presadzovania zámerov, presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov Active life team, o.z. a zabezpečením príslušných finančných zdrojov,
  16. hospodárením s vlastným majetkom, vrátane prijímania a nakladania s financiami a sponzorskými darmi určenými na činnosť Active life team, o.z.,

Článok III.
Vznik a zánik členstva v Active life team, o.z.

 1. Členstvo v Active life team, o.z. je dobrovoľné.
 2. Active life team, o.z. má nasledujúce druhy členstva:
  1. riadny člen,
  2. čestný člen.
 3. Členom Active life team, o.z. sa môže stať každá fyzická osoba, bez rozdielu politickej, náboženskej a rasovej príslušnosti a pohlavia alebo právnická osoba. Pri osobách mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlasné stanovisko a podpis ich zákonného zástupcu.
 4. Riadni členovia sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnostiach Active life team, o.z. alebo na jeho chode. O statuse riadneho člena rozhoduje predseda združenia.
 5. Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj Active life team, o.z.. O statuse čestného člena rozhoduje predseda združenia.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov Active life team, o.z.

 1. Každý člen Active life team, o.z. ma právo:
  1. podieľať sa na činnosti Active life team, o.z.,
  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach a podujatiach Active life team, o.z.,
  3. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Active life team, o.z.,
  4. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Active life team, o.z.,
 2. Riadny člen Active life team, o.z. má navyše právo:
  1. hlasovať na členskej schôdzi,
  2. pri dosiahnutí veku 25 rokov byť volený za predsedu združenia a revízora.
 3. Čestný člen Active life team, o.z. má právo hlasovať na členskej schôdzi iba za podmienok a spôsobom stanoveným v týchto stanovách.
 4. Každý člen Active life team, o.z. je povinný najmä:
  1. riadiť sa stanovami a internými predpismi Active life team, o.z.,
  2. platiť členské príspevky a poplatky vo výške a v termínoch stanovených internými predpismi Active life team, o.z.,
  3. chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní Active life team, o.z.,
  4. riadne sa starať o majetok združenia alebo členov Active life team, o.z., ktorý mu bol zverený do užívania, pomáhať pri plnení cieľov Active life team, o.z.,
  5. zapájať sa do činností Active life team, o.z., pričom Čestný člen nie je povinný zapájať sa aktívne.
 5. Interné predpisy Active life team, o.z. môžu určiť aj ďalšie práva a povinnosti členov Active life team, o.z..

Článok V.
Orgány Active life team, o.z. a ich pôsobnosť

Orgánmi Active life team, o.z. sú:

 1. členská schôdza,
 2. predseda združenia,
 3. revízor.

Článok VI.
Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom Active life team, o.z. je členská schôdza. Člen Active life team, o.z. sa zúčastňuje na členskej schôdzi osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu a v prípade člena mladšieho ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu.
 2. Členská schôdza najmä:
  1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľuje interné predpisy a ich zmeny,
  3. rozhoduje o opravnom prostriedku člena Active life team, o.z. proti rozhodnutiu predsedu združenia o jeho vylúčení z Active life team, o.z.,
  4. volí a odvoláva predsedu združenia a revízora,
  5. schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, ktorých návrhy mu predkladá predseda združenia,
  6. rozhoduje o zlúčení Active life team, o.z. s iným združením, prípadne o dobrovoľnom rozpustení Active life team, o.z..
 3. Členská schôdza je schopná sa uznášať, ak sú prítomní aspoň traja riadny členovia Active life team, o.z.. Členská schôdza rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov.
 4. Každý riadny člen má jeden hlas. Čestný člen má jeden poradný hlas, na ktorý sa prihliada iba v prípade, ak došlo pri hlasovaní riadnych členov k rovnosti hlasov, inak sa na jeho hlas neprihliada.
 5. Hlasovacie právo nemôže vykonávať ten člen, o ktorého opravnom prostriedku proti rozhodnutiu predsedu združenia o jeho vylúčení z Active life team, o.z. členská schôdza rozhoduje.
 6. Hlasuje sa vždy verejne. Tajná voľba je možná iba v prípade, ak tajnú voľbu schváli členská schôdza.
 7. Členská schôdza sa musí konať najmenej raz ročne.
 8. Riadnu alebo mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda združenia primeraným spôsobom tak, aby sa všetci členovia mohli včas dozvedieť o konaní členskej schôdze.
 9. Za primeraný spôsob sa považuje zverejnenie pozvánky na členskú schôdzu na webovej stránke Active life team, o.z., alebo zaslaním písomných pozvánok e-mailom alebo poštou, najmenej 7 kalendárnych dní pred termínom konania schôdze. Za primeraný spôsob sa považuje aj primerané určenie miesta a času konania členskej schôdze, pričom výber času a miesta konania by mal zohľadňovať predpoklady na čo najväčšiu možnú účasť členov. Členská schôdza sa musí konať na mieste dostupnom pre všetkých členov, na mieste obvyklom alebo primeranom pre stretnutia členov, v dennom čase so začiatkom nie skôr ako o 8.00 h. ráno a nie neskôr ako o 21.00 h. večer, mimo termínu štátnych sviatkov.
 10. Členská schôdza je právoplatné zvolaná aj v prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito stanovami avšak len za predpokladu, že s takým zasadnutím členskej schôdze súhlasia všetci členovia. Súhlas členov v tomto prípade musí byť obsiahnutý v zápisnici z členskej schôdze ako Deklarácia platnosti členskej schôdze.
 11. Ak od termínu poslednej platnej členskej schôdze ubehlo viac ako 365 dní a členskú schôdzu nezvolal predseda združenia, členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom revízor.
 12. Ak aj napriek riadnemu zvolaniu nebude členská schôdza uznášania schopná tretí krát po sebe a zároveň od poslednej platnej členskej schôdze ubehlo aspoň 365 dní,
  1. najneskôr do 30 dní zvolá primeraným spôsobom predseda združenia krízovú členskú schôdzu tak, aby termín konania schôdze bol najneskôr do 60 kalendárnych dní od jej zvolania,
  2. ak krízová členská schôdza nebola zvolaná podľa predchádzajúceho písmena, krízovú členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom neodkladne revízor.
 13. Ak sa na začiatku krízovej členskej schôdze nesplnila podmienka uznášaniaschopnosti, čaká sa 30 minút, či sa dostavia ďalší riadni členovia. Ak ani 30 minút po začiatku krízovej členskej schôdze nie je členská schôdza uznášaniaschopná, berú sa do úvahy hlasy všetkých prítomných riadnych a čestných členov rovnocenne a hlasuje sa jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Prioritným cieľom krízovej členskej schôdze je odblokovanie členskej schôdze a obnovenie riadnej činnosti Active life team, o.z..
 14. Z členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a predseda združenia, podpis predsedu združenia sa nevyžaduje, ak bola členská schôdza zvolaná podľa bodu 11 alebo podľa bodu 12. písm. b) tohto článku. Zápisnica z každej členskej schôdze je uchovávaná Active life team, o.z. minimálne 6 rokov odo dňa jej vyhotovenia.

Článok VII.
Predseda združenia

 1. Predseda združenia riadi činnosť Active life team, o.z. v období medzi zasadaniami členskej schôdze Active life team, o.z..
 2. Predseda združenia je štatutárnym orgánom Active life team, o.z.. Predseda združenia riadi činnosť Active life team, o.z. a rozhoduje o všetkých záležitostiach Active life team, o.z., ktoré stanovy nevyhradili inému orgánu. Predseda združenia je oprávnený konať za Active life team, o.z. samostatne. Predsedom združenia môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 25 rokov a ktorá je bezúhonná. V prípade neprítomnosti predsedu združenia, zastupuje predsedu združenia ním poverený riadny člen Active life team, o.z.. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú minimálne dvaja riadni členovia Active life team, o.z., ktorí musia byť na tento právny úkon predsedom združenia poverení. Prvým predsedom - štatutárnym orgánom Active life team, o.z., zvoleným prípravným výborom na schôdzi prípravného výboru, ktorá sa konala dňa 29.1.2020 je: Mgr. Tomáš Gáll, nar. ◼️, bytom ◼️
 3. Predseda združenia:
  1. zvoláva členskú schôdzu Active life team, o.z. podľa potreby, najmenej však raz ročne a obsahovo pripravuje materiály na ich prerokovanie na členskej schôdzi,
  2. schvaľuje prijatie nových členov a vedie evidenciu členov Active life team, o.z.,
  3. rozhoduje o vylúčení člena pre porušenie stanov Active life team, o.z. alebo pre neplnenie si členských povinností,
  4. predkladá členskej schôdzi návrh kandidátov na revízora,
  5. predkladá členskej schôdzi na schválenie návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o činnosti a hospodárení, návrh použitia zisku a úhrady strát.

Článok VIII.
Revízor

 1. Revízor dohliada na výkon činnosti predsedu združenia a zodpovedá sa členskej schôdzi.
 2. Revízor kontroluje hospodárenie Active life team, o.z., upozorňuje orgány na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Active life team, o.z..
 3. Revízor je volený členskou schôdzou. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou predsedu združenia.

Článok IX.
Zásady hospodárenia

 1. Active life team, o.z. má účtovné obdobie kalendárny rok.
 2. Hospodárenie Active life team, o.z. sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 3. Active life team, o.z. je povinné mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak je prijímateľom verejných prostriedkov a ak:
  1. príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
  2. všetky príjmy Active life team, o.z. v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur,
 4. Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom členskou schôdzou, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní členskou schôdzou zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
 5. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad vykonávaných činností a projektov,
  2. prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
  3. ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,
  4. prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
  5. meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,
  6. prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
  7. stav a pohyb majetku a záväzkov,
  8. návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,
  9. zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
  10. zmeny v zložení orgánov
  11. ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.
 6. Ak sa stane Active life team, o.z. zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti a nadobudne podiel v obchodnej spoločnosti alebo akcie obchodnej spoločnosti, výročná správa bude obsahovať aj údaje podľa odseku 5 o tejto obchodnej spoločnosti.
 7. Active life team, o.z. hospodári s hnuteľným, prípadne nehnuteľným majetkom vo svojom vlastníctve.
 8. Active life team, o.z. spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prevzatý do užívania od jednotlivých členov Active life team, o.z. a riadne sa oň stará. Active life team, o.z. nie je oprávnené majetok svojich členom predať ani zaťažiť právami tretích osôb.
 9. Active life team, o.z. je povinné, v prípade, ak prijíma verejné peňažné prostriedky, resp. dotácie alebo peňažné prostriedky zo zmlúv o sponzorstve v športe, zriadiť okrem bežných bankových účtov aj samostatný bankový účet na príjem takýchto peňažných prostriedkov.
 10. Podmienky zverejňovania informácií o spôsobe použitia peňažných prostriedkov, ktoré budú prijaté na účty podľa odseku 9 tohto článku sa spravujú príslušnými ustanoveniami ZoŠ.
 11. Zdrojom majetku Active life team, o.z. sú:
  1. členské príspevky od členov Active life team, o.z.,
  2. poplatky za registráciu,
  3. dary od fyzických a právnických osôb, resp. od iných združení majetku,
  4. dotácie, granty, príspevky,
  5. verejné zbierky,
  6. výnosy z predaja vstupeniek na podujatia organizované Active life team, o.z.,
  7. príjmy z pretekov a súťaží (štartovné),
  8. výchovné za prestupy športovcov do iného Občianskeho združenia podľa § 69 ods.5 ZoŠ,
  9. sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa §50 a nasl. ZoŠ,
  10. príjmy zo zmlúv o reklame,
  11. príjmy z predaja vysielacích práv,
  12. príjmy z predaja majetku,
  13. príjmy z predaja tovarov a služieb označených symbolmi Active life team, o.z.,
  14. príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
  15. výsledky z doplnkovej podnikateľskej činnosti,
  16. podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa §50 a nasl. Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  17. ďalšie príjmy, ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 12. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa Active life team, o.z..
 13. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže Active life team, o.z. vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 14. Výdavky Active life team, o.z., ktorými sa napĺňa poslanie Active life team, o.z. v spoločnosti, ktorými sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť, a ktorými sa dosahujú ciele Active life team, o.z. sú najmä výdavky Active life team, o.z.:
  1. na zabezpečenie športovej činnosti Active life team, o.z.
  2. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie Active life team, o.z. (členov Active life team, o.z. registrovaných za združenie na športových súťažiach) a jej účasti na športových súťažiach,
  3. na podporu a rozvoj športovej činnosti na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva,
  4. na zabezpečenie organizovania športových súťaží a so športom súvisiacich podujatí,
  5. spojené s profesionálnymi a amatérskymi športovcami na základe zmlúv v zmysle ZoŠ,
  6. na zabezpečenie prípravy talentovaných športovcov,
  7. na odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie Active life team, o.z.,
  8. na činnosť administratívy a orgánov Active life team, o.z.,
  9. na športových odborníkov na základe zmlúv podľa §6 ods.3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ.,
  10. na príspevky talentovaným a aktívnym športovcom podľa § 9 ods.2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa §8 ods.3 ZoŠ,
  11. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa §6 ods.2 písm. e) ZoŠ a na náhradu za materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
  12. na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti Active life team, o.z. podľa § 8 ods. 6 ZoŠ.

Článok X.
Zrušenie a zánik združenia

 1. Active life team, o.z. možno zrušiť:
  1. dobrovoľným rozpustením,
  2. zlúčením s iným občianskym združením,
  3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
  4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
  5. O zrušení Active life team, o.z. zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Active life team, o.z. vzniklo dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Skutočnosti, ktoré tieto stanovy neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Prvým predsedom združenia - štatutárnym orgánom Active life team, o.z. je: Mgr. Tomáš Gáll, nar. ◼️, bytom ◼️.
 4. Stanovy Active life team, o.z. a personálne zloženie prípravného výboru boli prerokované a schválené a prvý predseda združenia bol zvolený prípravným výborom na schôdzi prípravného výboru, ktorá sa konala dňa 29.1.2020.
 5. Stanovy Active life team, o.z., nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na členskej schôdze a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

V Košiciach, dňa 01.08.2020

Mgr. Tomáš Gáll,
predseda združenia Active life team, o.z.

Používaním tohto webu dávate súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Viac informácií